Tổng hợp các loại cấu hình P2.5,P3. P5.. cho Card Lins, Nova và Colorlight- LEDCF Việt Nam

Thích 3 Bình luận 0
Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Tổng hợp các loại cấu hình P2.5,P3. P5.. cho Card Lins, Nova và Colorlight - LEDCF Việt Nam

CHIA SẺ FILE CẤU HÌNH TẤM MODULE
CỦA HÃNG GKGD CHO CARD LISNS , NOVA VÀ COLORLIGHT :
*** MOULE TRONG NHÀ***

Chia sẻ : Led Thiên Hợp
________________
1.Module P1.25 trong nhà ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1T80T65k6ElJ1SJz4MrEtTEA0Hx-cWrDZ
________________
2.Module P2 trong nhà ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1S-uuC1S5Q-wPlrv3Kyumbi1MQ5UKUpBa
________________
3.Module P2.5 trong nhà ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=18qYrsTi6qcJhwcNQEFZL27y2THsp1MfB

https://drive.google.com/open?id=1XBMLM6XOQHf9i2XkzL1YiaxsTaM3oPLZ
________________
4.Module P3 trong nhà ( 192x192mm)
https://drive.google.com/open?id=1ay-Hv5yhxFTjXZJL3OE5MV0lZ0zs__Kn

https://drive.google.com/open?id=1mihY6sNeuCEwlR9GSFZmy38XJcVo0N8j
________________
5.Module P4 trong nhà ( 256x128mm)
https://drive.google.com/open?id=1N3kiqLfd5R98tqpC3shxVI9_GP8rm70b
________________
6.Module P4 trong nhà ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1U6w4Xm_-mZFSy59qyhoYJ9C1u8qV19w0
________________
7.Module P5 trong nhà ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1Rc7LMPFNXxLefzdWfzlK6dPrxKHTy4qG

*** MOULE NGOÀI TRỜI***
________________
1.Module P3 ngoài trời SMD1921( 192x192mm)
https://drive.google.com/open?id=10KNOTlhjKMfWfkN0WdKX4_qIB69y416j
________________
2.Module P4 ngoài trời SMD1921( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1GA9d08y-eUvxzhLXEk7xLQIM8O-G6mtG

https://drive.google.com/open?id=1itwTyvev43qDrcZlNNbpvOIAibLcOKFr
________________
3.Module P5 ngoài trời SMD1921( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1TfTSKYM77KBErBLFe-ixUU3knOApluB5
________________
4.Module P5 ngoài trời SMD2727( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1n58J_naxMoiazXmukj1-H_gjueWsa1oc

https://drive.google.com/open?id=1luOVBohhRGwYsGWy-MA6i234hdLkfboP
________________
5.Module P6 ngoài trời ( 192x192mm)
https://drive.google.com/open?id=1Pr53aOOQjh3R6vDxqaSEbO-BzcwxC91L

https://drive.google.com/open?id=1lKscqmlQiNTzAPVjeiLE96P4RlJuOOSg
________________
6.Module P8 ngoài trời ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1LlKpGPIdczm_03KnLjZprUtf8hbVMsz2
________________
7.Module P10 ngoài trời ( 320x160mm)
https://drive.google.com/open?id=1P3dqMxVegL5X0VKr7fCP4S6rfl1IOrTt
________________
**PHẦN MỀM***
https://drive.google.com/open?id=1KZur-f_XGodXBhX9fxv7RiinFSQ0gAPj